Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Právní předpisy

Požární řád

11. srpna 2010, 18.42 - Požární řádobce Raškovice

Vyhláška

č. 1 / 2010

Obec Raškovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 1.4.2010  podle § 29 odst.1 písmeno o) bod 1. zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmeno d) a § 15 nařízení vlády č 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona 498/ 2002 Sb. a podle § 10 zákona č 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

RAŠKOVICE

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

  Požární řád obce Raškovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,  ve znění nařízení vlády č. 498/2002Sb.

 

 

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

 

 • (1) Za zabezpečení požární ochrany vrozsahu působnosti obce odpovídá obec Raškovice, která plní vsamostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající zpředpisů o požární ochraně.

 

 • (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi vkatastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných ( dále jen „SDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany
 • a) Jednotka kategorie JPO I. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - územní odbor Frýdek-Místek, stanice Nošovice a stanice Frýdek-Místek.
 • b) Jednotka kategorie JPO III. SDH Pražmo-Morávka.

 

 • (3) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec
 • a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany vobci minimálně dvakrát ročně ( únor, nebo březem a říjen, nebo listopad) a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 • b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu Preventistu obce sodbornou způsobilostí preventista obce - dle § 11 zákona o požární ochraně.

 

 

 

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

 • (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
 • a) práce sotevřeným plamenem
 • b) svařování
 • c) manipulace s snadno vznětlivými materiály a látkami
 • d) pyrotechnická činnost
 • e) skladovaní materiálu náchylných ksamovznícení

 

Požární bezpečnost při těchto činnostech se odvíjí podle místa nebo budovy, kde  se provádí. V případech bodu b, c a d je nutno zřídit minimálně „požární hlídku" viz. příloha č. 4, nebo asistenci „požární jednotky".  V ostatních případech odpovídá za požární bezpečnost majitel, popřípadě prokazatelně poučený ( správce, uživatel, nájemce ).

 

 • (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a)  období   nadměrného   sucha,   zejména   období   s dlouhodobým  nedostatkem srážek, nízkou   půdní   a  vzdušnou  vlhkostí, s dlouhodobě  vysokou teplotou  vzduchu a  kdy vane  suchý vítr (dále jen "období sucha"),

b)   období sklizně,

 • c) období skladování pícnin a obilovin,

d)   topné období.

 

V období sucha a sklizně je zakázáno kouření a rozdělávaní ohňů v lesích a na polích či v jejich těsné blízkosti ( 50m ). Pokud by druh vykonávané práce vyžadoval užití otevřeného ohně ( např. pálení klestí po těžbě dřeva apod.) je povinen ten kdo činnost provádí zřídit minimálně „požární hlídku" viz. příloha č. 4, nebo asistenci „požární jednotky".  

 

 (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Kulturní středisko za požární bezpečnost odpovídá majitel nebo prokazatelně proškolený nájemce či uživatel.

 b) Restaurace Ondráš při pořádání společenských akcí, za požární bezpečnost odpovídá majitel, nebo prokazatelně proškolený nájemce či uživatel.

 c) Pohostinství Obecník při pořádání společenských akcí, za požární bezpečnost odpovídá majitel, nebo prokazatelně proškolený nájemce či uživatel.

d)  Hotel Adámkova Vila - vlastní požárně poplachový plán

e)  Objekty Saft Ferak - vlastní požárně poplachový plán

f)  Objekty Slezan Raškovice - vlastní požárně poplachový plán

g)  Objekty ZD Raškovice - vlastní požárně poplachový plán

h)  Pila Raškovice - vlastní požárně poplachový plán

i)  Stolařství Šebesta - vlastní požárně poplachový plán

j)  Stolařství Ideál -  vlastní požárně poplachový plán

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 • (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události vkatastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených včl. 7.
 • (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi vkatastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými včl. 2 a příloze č.1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 • (1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené vpříloze č. 2 . Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny vpříloze č. 3 . Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
 • (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Raškovice č.p.229 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 • (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
 • a) Přirozené

1; řeka Morávka - čerpací místo -     brod ( Raškovice Stříž )

 • - Vodní dílo Vyšní Lhoty (stavidla)
 • - splav ( Raškovice u mostu směr V. Lhoty )
 • - brod ( Raškovice Pila Raškovice)

  2; řeka Mohelnice - čerpací místo - chatová osada Raškovice

 • - lávka ( Raškovice Kaluž )

  3; jezero u fotbalového hřiště

  4; potok u Hasičské zbrojnice Raškovice

Tato místa jsou volně přístupná a jejich kapacita odpovídá ročnímu období, až na  extrémní případy sucha půjde vždy zřídit čerpací stanoviště.

 • b) Umělé

 1; veřejná hydrantová síť ( 100m3 ) volně přístupný - podzemní hydranty

 2; vodovodní zásobník Raškovice Trávníky ( 60m3 ) - uzamčený poklop

 2; hydrantová síť SAFT FERAK( 100m3 ) přístupný s ostrahou podniku - podzemní hydranty

 • (2) Obec vpřípadě potřeby zpracovává a udržuje vaktuálním stavu plánek obce svyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro čerpací techniku a vhodného směru příjezdu, který vjednom vyhotovení předá jednotce sboru dobrovolných hasičů Raškovice a jednotce HZS MSK ú.o. Frýdek - Místek.
 • (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, vsouladu spředpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
 • (4) Vlastník pozemku - příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu ( správce, nájemce, uživatele ), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 • (1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů"
 • a) Hasičská zbrojnice Raškovice č.p. 229 tel. osobně - tlačítko
 • b) p. Mikoláš Jaroslav Raškovice č.p. 527 tel. 725 1462 54
 • c) p. Michna Radomír Raškovice č.p.265 tel. 558 692 276
 • (2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.
 • a) Vrátnice Saft Ferak tel. 558 692 221

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí

 • a) vyrozuměním členů zásahové jednotky (na mobilní telefony) komunikačním systémem AMDS, provozovaným HZS MSK.
 • b) vyrozuměním členů zásahové jednotky a zástupců obce (na mobilní telefony) komunikačním systémem PELIG, provozovaným Obcí Raškovice
 • c) signálem POŽÁRNÍ POPLACH , který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény na hasičské zbrojnici Raškovice po dobu jedné minuty ( 25s tón - 10s pauza - 25s tón ) nebo
 • d) signálem POŽÁRNÍ POPLACH , vyhlašovaným elektronickou sirenénou ( napodobuje hlas trubky, troubící tón HO - ŘÍ , HO - ŘÍ ) po dobu jedné minuty ( je jednoznačný a nezaměnitelný sjinými signály ).

 

 

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č.1.

 

Čl. 10

 

Touto vyhláškou se ruší obecní vyhláška 2/2006 Požární řád obce Raškovice schválený Zastupitelstvem obce Raškovice v roce 2006.

 

Čl. 11

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2010.

 

 

 

 

.............................                                                        ..............................

Phdr. Václav Průcha                                                                 Jiří Blahuta

    místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1 / 2010

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ

JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO

PLÁNU KRAJE

 

 • (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
 • (2) Vpřípadě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci vkatastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

Pro obec :      R a š k o v i c e

 

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující požární jednotky ( JPO )

Stupeň

Jednotka

Technika

 

 

I.                

 

 

 

 

 

 • I. PS Nošovice

           III. SDH Raškovice

              I.  CPS Frýdek-Místek

     III. SDH Pražmo-Morávka

 

 

 

 

 

 

   CAS 20;CAS32;TA1;DA12

 

   2x CAS15;2x DA 12,  

 

 

II.

 

 

 

 

          III. SDH Vyšní Lhoty

       II. SDH Frýdlant n.Ostravicí

     III. SDH Nošovice

     III. SDH Janovice

     III. SDH Dobrá

     III. SDH Frýdek

 

 

 

   CAS32; DA12

   CAS 24, CAS 32, DA 12

   CAS 20, DA 12

   CAS 24, DA 12

   CAS 15, DA 12

   CAS 20, CAS24;DA12

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

           III. SDH Dobratice

 V. SDH Mohelnice

            V. SDH Krásná

            V. SDH Nižní Lhoty

V. SDH Skalice

 

 

 

 

    CAS 32 , DA 12

    DA + PPS 12

    CAS8; DA 12

    DA 12

    DA 12

 

 

Z

 

 

    dle rozhodnutí operačního střediska

 

 

 

            Požární jednotky jsou na místo zásahu ( resp. do zálohy na požární stanici ) povolány prostřednictvím Operačního střediska Hasičského záchranného sboru okresu Frýdek-Místek.

 

 

          Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1 / 2010

Zřizovací  listina

Jednotky sboru dobrovolných hasičů

RAŠKOVICE

 

Obec: Raškovice s účinností od 28. 10. 2004

zřizuje usnesením zastupitelstva obce ze dne 27. 10. 2004

JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JPO III

na základě § 68 odst1/zákona 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a na základě plošného pokrytí státu jednotkami PO.

 

•1.      Základní údaje

Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Raškovice

            Evidenční číslo jednotky 812 184

 

•2.      Předmět činnosti

 • a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
 • b) provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
 • c) spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích, při živelných pohromách sostatními jednotkami PO, jednotkami PČR, dalšími jednotkami a orgány podle zvláštních předpisů §70 odst.1zák. o PO
 • d) činnost vykonávaná Jednotkou SDH je hrazena zprostředků obce dle §29 odst. 2 pís. c zák o PO

 

•3.      Majetek a vybavení

K zajištění úkolů užívá jednotka SDH majetek obce, majetek podniku SAFT Ferak, případně jiných subjektů.

 

•4.      Vymezení působnosti

Své základní úkoly plní Jednotka SDH především na území obce a území  podniku SAFT Ferak. Na území jiných obcí či jiných subjektů plní tyto úkoly podle poplachového plánu HZS kraje.

 

•5.      Velení v Jednotce SDH

 • a) Velitele Jednotky SDH jmenuje a odvolává zastupitelstvo obce. Přičemž bere na vědomí návrhy občanského sdružení působicího voblasti PO (SH ČMS SDH Raškovice).
 • b) Velitel Jednotky SDH zodpovídá zastupitelstvu obce včele se starostou za připravenost Jednotky SDH kplnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené Jednotky SDH.
 • c) Velitel seznamuje zastupitelstvo obce o zařazení hasičů na jednotlivé funkce, hlavně se svým zástupcem a velitelem družstva.
 • d) Členové Jednotky SDH jsou při činnosti vSDH podřízeni veliteli nebo jeho zástupci.
 • e) Podmínky pro výkon jednotlivých funkcí vJednotce SDH jsou dány vyhláškami Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. a 247/2001 Sb. ve znění vyhlášky č 226 / 2005 Sb.

 

 • f) Početní stavy Jednotky SDH dle vyhlášky (minimální stav jednotky)
 • - 1 velitel jednotky
 • - 1 zástupce velitele jednotky
 • - 1 velitel družstva
 • - 4 strojník
 • - 5 hasič

 

•6.      Členství v Jednotce SDH

Činnost v DHS se vykonává na základě dohody o členství  v Jednotce SDH uzavřené mezi uchazečem o členství, který je starší 18-ti let a obcí zastoupenou Starostou obce.

 

•7.      Úrazy a škody

Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů Jednotky SDH a škod vzniklých činností Jednotky SDH řeší obecně závazný právní předpis.

 

 

V Raškovicích  27. 10. 2004 Starosta obce ing. Jan Legerský

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 1 / 2010

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Raškovice

 

Dislokace JPO - Raškovice 229

Kategorie JPO - JPO III.

Základní počet členů JPO - 12

Minimální počet členů v pohotovosti - 4

 

CAS 20 T815 Terno       spz: 2T3 0123         volací značka: PFM 821

CAS 32 T148                  spz: FM 67 - 32       volací značka: PFM 822

TA 1 Toyota 4Runner   spz: 1T6 6715         volací značka: PFM 823

DA 12 Avie Furgon        spz: OVA 63-66      volací značka: PFM 824  

Pomocná technika

typ techniky                                                                       umístěno na

motorová řetězová pila                                                                  CAS 20 T815 Terno

                                         TA 1 Toyota

motorová rozbrušovací pila                                                     CAS 20 T815 Terno

ruční vyprošťovací nástroj - kombi                                         CAS 20 T815 Terno

přetlakový ventilátor 350                                                         CAS 20 T815 Terno                      

plovoucí čerpadlo                                                                    CAS 20 T815 Terno

kalové čerpadlo(elektrické)                                                     CAS 20 T815 Terno 

kalové čerpadlo(spalovací motor)                                           CAS 32 T148                                

PS  8/12/16                                                                               1x PS8

                                                                                                  3x PS 12

dýchací přístroje (ks)                                                                12x - 6x CAS 20 T815 Terno

                                                                                                                    4x CAS 32 T148

                                                                                                                    2x TA1 Toyota 4Runner

elektrocentrála 2800W                                                           CAS 20 T815 Terno

                                                                                                CAS 32 T148                                

osvětlovací stožár                                                                   CAS 20 T815 Terno

elektrocentrála 800W +reflektor a stativ                                CAS 20 T815 Terno

asanační lišta                                                                           CAS 20 T815 Terno

vysavač /foukač - spalovací motor                                         CAS 20 T815 Terno, nebo TA1 Toyota

přenosné radiostanice                                                                   8ks GP 340 (4x CAS 20; 2x CAS 32; 2x TA)

přívěs:                                                                                     1x s PS 12

                                                                                              

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 1 /2010

Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky 

(1)  Požární hlídka  je zpravidla  složena z velitele  a dvou členů.

(2)  Složení požární  hlídky z  nižšího počtu  osob je  možné

      pouze  v případech, kdy  veškeré povinnosti  určené požární hlídce

      mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

(3) Organizátor  akce  zajišťuje  odpovídající  podmínky pro

      činnost požárních hlídek, zejména aby:

    a) byly  vymezeny úkoly  požární hlídky  včetně určení stanoviště,

      přičemž  úkoly  musí  být  stanoveny  tak,  aby  je  bylo možné

      velitelem  a členy  požární hlídky  obsáhnout a  byly stanoveny

      vždy konkrétní fyzické osobě,

    b) byl  stanoven  a  zabezpečen  mezi  velitelem  a  členy požární

      hlídky,  v  případě  většího  počtu  požárních  hlídek  i  mezi

      veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh

      akce k zajištění neodkladného předávání informací.

 (4) Osoby, zařazené  do požární  hlídky, musí  být starší 18

      let,  musí být  tělesně  a duševně  zdatné pro  plnění stanovených

      úkolů (zejména  se zřetelem na předpokládané  zajišťování evakuace

      osob) a musí absolvovat odbornou přípravu.

 (5) Velitel i  členové požární  hlídky musí  být při  akcích

      viditelně  označeni  rukávovou  páskou  s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA"

     (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

 (6) Úkoly  stanovené   požární  hlídce   musí  být  uvedeny

      jednoznačně,  konkrétním  osobám  a   musí  být  součástí  odborné

      přípravy osob zařazených do požární hlídky.

 (7) Velitel:

    a) odpovídá za  plnění úkolů požární hlídky  a zajišťuje provedení

        kontrolních  úkonů  ve  stanoveném  rozsahu a určeným způsobem,

        provedení    záznamů    o    jejich    výsledcích   (zjištěných

        skutečnostech),  např.  v požární   knize  nebo  jiném  určeném

        dokumentu,  zajistí,  aby  zápis  podepsali  ti, kteří kontrolu

        provedli.  Záznam obsahuje  vždy  datum  a čas,  jméno(a) člena

        požární   hlídky,   stav   prostoru   (objektu)  včetně  popisu

        případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

   b) předkládá záznam  o výsledku kontroly  provedené před zahájením

       akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito

       potvrdí svým podpisem,

   c) předkládá  záznam o  výsledku kontroly  provedené při  ukončení

       akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito

       potvrdí svým podpisem.

 (8) Požární hlídka:

   a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních

       úkonů (např.  rozmístění hasicích přístrojů,  zajištění volných

       únikových  komunikací   a  východů  včetně   funkčnosti  jejich

       vybavení  a  provedení  označení,  vybavení hydrantových skříní

       a hydrantových  systémů)  a   vyžaduje  předložení  příslušných

       podkladů  a  dokladů,  jimiž  se  prokazuje  plnění stanovených

       povinností a podmínek požární bezpečnosti,

  b) dohlíží  na dodržování  předpisů o  požární ochraně  a opatření

      stanovených organizátorem akce, popř. obecním úřadem a vyžaduje

      jejich plnění,plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

 

 (9) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

   a) zúčastnit  se odborné  přípravy,  jejíž  součástí je  mimo jiné

       seznámení    s charakterem   akce,    s místem   konání   akce,

       s dokumentací/dokumenty,   kterými   jsou   stanoveny  podmínky

       požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly  požární hlídky,

       požární  řád,  požární  poplachové  směrnice, požární evakuační

       plán,  základní dokumentace  k požárně bezpečnostním zařízením,

      dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením)

      vymezení,  o které  dokumenty  se jedná,  přísluší organizátoru

      akce,

  b) k výkonu činnosti požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu

      před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

  c) nosit v průběhu akce stanovené označení.

  Nezbytným obsahem odborné přípravy je:

  a) seznámení  se s pokyny  pro činnost  požární hlídky, opatřeními

      stanovenými  organizátorem akce,  dokumentací požární  ochrany,

      vztahující   se  k akci   (požární  řády,   požární  poplachové

      směrnice,   požární   evakuační   plány,   základní   dokumenty

      k požárně   bezpečnostním   zařízením   v objektu   a  opatření

      stanovená organizátorem akce),

  b) způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární

      ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,

  c) praktická  část obsahuje  vždy alespoň  seznámení s rozmístěním

      a použitím  věcných   prostředků  požární  ochrany   a  požárně

      bezpečnostních  zařízení, se  způsobem, podmínkami  a možnostmi

      hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

 

 

Tématické zařazení:

 » Hasiči  » Právní předpisy  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS Přečteno: 8180x

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    Prosinec 2023    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

40.4%

40.4%

 

V ČR poznávací

14%

14%

 

Zahraniční pobytovou

15%

15%

 

Zahraniční poznávací

14.3%

14.3%

 

Ještě nevím

16.2%

16.2%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »